GPON

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ GPON، ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻯ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻭ ... ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ، ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ... ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ، ﺍﺳﭙﻠﻴﺘﺮ، OLT ﻭ ONT ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

فیبر نوری

ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﻳﺎ ﺗﺎﺭ ﻧﻮﺭﻯ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺷﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺻﺪﺍ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ. ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺗﺎ 25 ﺳﺎﻝ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯGPON، ﺗﺎ 20 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ

ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ (ﺍﺗﺮﻧﺖ) ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺍﺗﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻴﻤﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ. ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺗﺮﻧﺖ، ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻔﺖ ﺳﻴﻢﻫﺎﻯ ﻣﺴﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻓﻴﺒﺮﻧﻮﺭﻯ، ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻴﻄﻰ (ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ) ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺎ 90 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ 

 ﺍﺳﭙﻠﻴﺘﺮﻫﺎﻯﻧﻮﺭﻯ 

   ﺍﺳﭙﻠﻴﺘﺮﻫﺎﻯ  (ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻯ)  ﻧﻮﺭﻯ  ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ GPON ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﺳﭙﻠﻴﺘﺮﻧﻮﺭﻯﻳﻚﻭﺭﻭﺩﻯﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪ (ﻣﻌﻤﻮﻻ 2، 4، (64 ... 8 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳتﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯﻫﻤﻪﻣﻬﻢﺗﺮﺑﺮﺧﻼﻑﺳﻮﺋﻴﭻﻫﺎﺑﺮﺍﻯﻛﺎﺭﻛﺮﺩﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺭﻙ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

سویچ شبکه

ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺳﺖﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺍﺗﺮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ  ﻣﻄﻠﻮﺏ  ﻧﻴﺎﺯ  ﺑﻪ  ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ،  ﻓﻀﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ  ﻣﻄﻠﻮﺏ  ﻭ  ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ  ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﻠﻴﺘﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﻴﻜﻨد

مقایسه کلی سیستم GPON و اترنت

ویزگی ها اترنت GPON

1

هزینه

تعداد تجهيزاتى كه توان مصرف می‌كنند
زياد است و هزينه خريد اين تجهيزات نيز
بسيار بيشتر از تكنولوژى GPON است.

تعداد تجهيزات به طور قابل ملاحظه‌اى كاهش مى‌يابد، هزينه و مصرف برق كاهش مى‌يابد.

2

طول عمر

طول عمر كابل‌هاى زيرساخت به طور متوسط5 سال است.

طول عمر فيبرهاى زيرساخت به طور متوسط  25سال است.

3

تعمیرات و نگهداری

به علت تعدد تجهيزات اكتيو كه نيازمند
مصرف برق است، نگهدارى از آنها احتياج
به رعايت شرايط دمايى و آب و هوايى و ...
دارند.

از آنجايى كه تجهيزات بين  OLTو ONT
مصرف برق ندارند، پس از نصب نياز به
تعميرات و ملزومات نگهدارى خاصى ندارند.

4

تنظیمات و مدیریت

تجهيزات ميانى اكتيو بوده و هر يك احتياج
به اعمال تنظيمات دارد.

تجهيزات ميانى نياز به تنظيمات ندارد و
تنظيمات تجهيزات انتهايى (ONT) به
صورت مركزى و يكپارچه انجام می‌شود.

5

قابلیت ارتقاء

در صورت نياز به ارتقاء سرعت و كيفيت و
همگام با پيشرفت تكنولوژى، تجهيزات و
احتمالا زيرساخت كابلى بايد عوض شود.

قابليت ارتقاء بدون تغيير تجهيزات زيرساخت وجود دارد زيرا از بستر فيبر استفاده مى‌شود.

6

حداکثر مسافت انتقال به وسیله
 فیبر یا کابل

تا 90 متر

تا 20 کیلومتر

7

فضای مورد استفاده

کابل‌هادراين روش بسيار نويزپذير هستند
و احتياج به سينى كابل جداگانه دارند.

از آنجا كه در اين روش نويز روى رشته‌هاى فيبر تاثيرى ندارد می‌توان رشته‌هاى فيبر را بر روى سينى كابل‌هاى جريان قوى منتقل كرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لینک فوق را دانلود نمایید